<span class='f16'>Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm BIDIPHAR</span><br>